آموزش عمومی زبان انگليسی.
Read

آموزش عمومی زبان انگليسی.

by Mahabad Mokrian

‫آموزش عمومی‬ ‫زبان انگليسی‬ ‫با متون ساده‬ ‫ھمراه با مترادف انگليسی و معادل فارسی واژگان کليدی‬ ‫و معرفی نکته ھای دستوری‬ ‫‪ ‬‬ ‫نويسنده‬ ‫محمد آذروش‬ ‫عضو ھيئت مدرسين دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫‪0 ‬‬ ‫‪ ‬‬ More

Read the publication