Bo Kurdistan 0 (2).
Read

Bo Kurdistan 0 (2).

by Mahabad Mokrian

ÂW W& w W …ñ?* W; ËW? u? …Ë Ë ÂËu U? U5 Æ…ËW «—U? W ÂËu —…œW —…œ gOM, ¨ÊU? ? œ—u? Í—U?,ï? w Ëu?âJ}5 ‘UÄW; Ë d?,W wJ|u&ó w|˙ W; …ËW?L}? ËWâ ˛˘˙ Ë ËW? W&«u Wz ¨Ëu —«Ë˛œ —˘“ s, ï Êœd? «b&WÄ ÊU ÆÂËu ËuÇ —W W; U?\ ÆÂËu ÂW? ? W?( Ë Ê«d?Ö —˘“ w W?O&—U W ‘W;... More

Read the publication