Зарплата и иные выплаты работникам (авторы - Турсина, Сергеева, Скоробогатова)
Read

Зарплата и иные выплаты работникам (авторы - Турсина, Сергеева, Скоробогатова)

by PhoenixBooks

Ðîñòîâ-íà-Äîíó åíèêñ 2012 ÇÀÐÏËÀÒÀ è èíûå âûïëàòû ðàáîòíèêàì Å. À. Òóðñèíà, Ò. Þ. Ñåðãååâà, Î. Î. Ñêîðîáîãàòîâà Ñåðèÿ «Êîíñóëüòèðóåò þðèñò» • ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà • ïðîñòîé • ñîâìåñòèòåëüñòâî • íî÷íàÿ ðàáîòà • ïðåìèè • êîìàíäèðîâî÷íûå www. phoenixbooks. ru More

Read the publication