Сестринское дело в педиатрии (Тульчинская, Соколова, Шеховцова)
Read

Сестринское дело в педиатрии (Тульчинская, Соколова, Шеховцова)

by PhoenixBooks

Ðîñòîâ-íà-Äîíó «Ôåíèêñ» 2012 Ñåðèÿ «Ìåäèöèíà» Â. Ä. ÒÓËÜ×ÈÍÑÊÀß, Í. Ã. ÑÎÊÎËÎÂÀ, Í. Ì. ØÅÕÎÂÖÎÂÀ + Èçäàíèå 17-å, ñòåðåîòèïíîå Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé çàñëóæåííîãî âðà÷à ÐÔ, ïðîôåññîðà Ð. Ô. Ìîðîçîâîé Ðåêîìåíäîâàíî Äåïàðòàìåíòîì îáðàçîâàòåëüíûõ ìåäèöèíñêèõ... More

Read the publication