Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи (Смолева)
Read

Сестринское дело в терапии с курсом первичной медицинской помощи (Смолева)

by PhoenixBooks

Ðîñòîâ-íà-Äîíó «Ôåíèêñ» 2012 Ý. Â. ÑÌÎËÅÂÀ Ñåðèÿ «Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå» Äîïóùåíî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå ó÷åáíîãî ïîñîáèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïîä... More

Read the publication