Pdf Wakt
Read

Pdf Wakt

by wakteldjazair

IOƒ≤Øe áÑdÉW øY åëH á∏ªM ∞«£°S áÑ∏W …ôéj ɪ«a !π«Ñ°ù∏°S ±É£àNG »a ¿ÉWQƒàe á∏aÉM ¢†HÉbh RƒéY 02 AÉ°û©dG 21:50 Üô¨ŸG 20:12 ™jQÉ°ûe ó«°ùŒ Ωó©d ô°ü©dG 16:45 ô¡¶dG 12:54 ôéØdG 03:50 ''ô°†ÿG''`d ɪ«YóJ …ôFGõL ô°UÉæe 600 `g1440 Ió©≤dG …P 11`d ≥``aGƒ`ªdG 2019... More

Read the publication