σερραϊκή Εβδομαδα 24-2-2012
Read

σερραϊκή Εβδομαδα 24-2-2012

by Ανεξάρτητος Σερρών

«Δεν κα αναγνωρίςουμε τθν εκποίθςθ τθσ ΕΒΖ» Σελ. 18 Νέος Διεθνής Οικονομικός Ελεγχος Βξπμέιιεο, 21 Φεβξνπαξίνπ 2012, ώξα 5. 30 πκ ώξα Βειγίνπ. Σκύξλα, ρξπζό θαη ιηβάλη καο παξνπζίαζαλ ζην ηξαπέδη. Δελ ζα ηα πηάζνπκε πνηέ. Γηαηί απηό πνπ πξαγκαηηθά κέλεη... More

Read the publication