σερραϊκή Εβδομαδα 24-6-2011
Read

σερραϊκή Εβδομαδα 24-6-2011

by Ανεξάρτητος Σερρών

Γνϊμθ δικαιοφται να ζχει μόνον αυτόσ που ζχει γνϊςθ Ο Έιιελαο ΢Δ δηαγσληζκφ πνπ έγηλε ζηελ Οπάζηλγθηνλ γηα ηνλ θαηαιιειφηεξν ραξαθηεξηζκφ ελφο ιανχ, εθείλνπ πνπ ζα παξνπζηάδεη θαιχηεξα ηελ ςπρνινγία ηνπ, πήξαλ κέξνο πεξίπνπ έλα εθαηνκκχξην άηνκα.... More

Read the publication