σερραϊκη Εβδομάδα 13-1-12
Read

σερραϊκη Εβδομάδα 13-1-12

by Ανεξάρτητος Σερρών

Με αποκορφφωμα θ φάςθ πενιντα δευτερόλεπτα πριν τθ λιξθ, με το ςκορ ςτο 73-71 όταν μζτρθςαν εκπρόκεςμο ςουτ παίκτθ των γθπεδοφχων Τι κα γίνει με τισ κατευκφνςεισ και τον αρικμό των μακθμάτων Καμία ανακοίνωςθ για το νζο εξεταςτικό Οι κερμότερεσ ευχζσ μου για... More

Read the publication