σερραϊκή ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2-3-2012
Read

σερραϊκή ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2-3-2012

by Ανεξάρτητος Σερρών

«Ξεπουλάει» ελλθνικά ομόλογα ο Βενιηζλοσ ! Δεν ςυνιςτά πιςτωτικό γεγονόσ θ αναδιάρκρωςθ του χρζουσ ςτθν Ελλάδα, αποφάνκθκε ομόφωνα ςιμερα ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Ραραγϊγων (ISDA). Με τθ ςθμαντικι αυτι εξζλιξθ για χϊρα, προςιλκε ςτθ ςυνεδρίαςθ του Eurogroup ο... More

Read the publication