σερραϊκη Εβδομάδα 14-10-2011
Read

σερραϊκη Εβδομάδα 14-10-2011

by Ανεξάρτητος Σερρών

κα ανεβάςει 4 δικζσ του κεατρικζσ παραγωγζσ & Χριςθ του Δθμοτικοφ Κεάτρου από όλουσ θκατάςταςθςτοεςωτερικότουΡΑΣΟΚ Δθμοςκόπθςθ VPRC: Στο 93% θ δυςαρζςκεια, 11,5% μονάδεσ μπροςτά θ ΝΔ αλλά. . . Στισ 11,5% μονάδεσ το προβάδιςμα τθσ ΝΔ ζναντι του ΡΑΣΟΚ, αλλά... More

Read the publication