σερραϊκη Εβδομάδα 21-10-11
Read

σερραϊκη Εβδομάδα 21-10-11

by Ανεξάρτητος Σερρών

Ακόμθ περιςςότερα ςτρζμματα ςτο Διμο Σερρϊν από τθν εκχϊρθςθ των τριϊν ςτρατοπζδων Στθν εντατικι ι ςτο νεκροτομείο; Δεν κζλω να ςασ κουράςω και με άλλα διλλιματα, εξάλλου γι αυτι τθ δουλειά, ζχουμε τθν κυβζρνθςθ ι κατά τθν άποψθ του διαδιχτφου τον... More

Read the publication