σερραϊκη Εβδομάδα 4-5-2012
Read

σερραϊκη Εβδομάδα 4-5-2012

by Ανεξάρτητος Σερρών

΢πκβνπιέο πξνο ςεθνθόξνπο ηεο 6εο Μαΐνπ Πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 6εο Μαΐνπ 2012, ε Δζληθή Δθινγηθή Δπηηξνπή ζαο πξνηείλεη: 1)Πξέπεη λα πάηε νπσζδήπνηε λα ςεθίζεηε. Σελ επφκελε κέξα, πνπ ζα βξίδεηε γηα ην εθινγηθφ... More

Read the publication