σερραϊκη Εβδομάδα 20-1-12
Read

σερραϊκη Εβδομάδα 20-1-12

by Ανεξάρτητος Σερρών

Σίκοι δθμοπραςιϊν, οφςόρ εταιρείεσ και καναδόσ αρχαιοπϊλθσ εμπλζκονται ςε άλλο ζνα κρίλερ αρχαιοκαπθλίασ Κάπνηε. . . δνύζακε !!! · Kάπνηε ν ρξφλνο είρε ηέζζεξηο επνρέο, ζήκεξα έρεη δχν. · Κάπνηε δνπιεχακε νθηψ ψξεο, ζήκεξα έρνπκε ράζεη ην κέηξεκα. ·... More

Read the publication