எப்பொருளையும் பற்றி நீ அறியக்கூடியதெவை?
Read

எப்பொருளையும் பற்றி நீ அறியக்கூடியதெவை?

by Sivashanmugam Palaniappan

இத஡ப் தடித்து விட்டு உங்கள் அறிவுக் கண்த஠க் குபேடாக்கி சிந்஡தணத் திநதணச் சி஡நடித்஡ ஆசிரி஦ர்கதபத் திட்டாதீர்கள்! அ஬ர்கள் கூலிக்கு ஥ா஧டிக்கும் ‘஌து஥றி஦ா’ அப்தாவி அறி஬ாளிகள்!! ஦ாரிடப௃ம் ஋த஡ப்தற்றிப௅ம் ககள்வி ககட்கா஥ல் ‘சுக஥ாண அடித஥ ஬ாழ்க்தக’ ஬ா஫ ஥ட்டுக஥... More

Read the publication