Manifesto plataforma ourense
Read

Manifesto plataforma ourense

by Julio Des

En Ourense levamos demasiado tempo oindo falar de proxectos para a Reforma e Ampliación das Infraestructuras do CHOU. NNooss úúllttiimmooss 22 aannooss nnaaddaa ssee tteenn ffeeiittoo e seguimos sen datas para aqueles apartados máis urxentes. Entre... More

Read the publication