carmen cabanillas
Read

carmen cabanillas

by Vanesa Vadillo Méndez

1 LLAA IINNTTEERRVVEENNCCIIÓÓNN SSOOCCIIAALL. . -AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS,, CCOONNCCEEPPTTOO,, CCAAMMPPOOSS DDEE AACCCCIIÓÓNN YY PPRROOPPUUEESSTTAA DDEE UUNN MMOODDEELLOO. . Carmen Cabanillas Diestro Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en Antropología... More

Read the publication