Dossier d'inscription championnat de France Kayak sport Adapté 2013
Read

Dossier d'inscription championnat de France Kayak sport Adapté 2013

by FFCK COMMUNICATION

Ligue Sport Adapté Poitou-Charentes Championnat de France Kayak Sport Adapté 2013 CREPS de Boivre 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD CChhaammppiioonnnnaatt ddee FFrraannccee ddee KKaayyaakk SSppoorrtt AAddaappttéé DDuu 1177 aauu 1199 mmaaii 22001133 SSaaiinntt... More

Read the publication