wthai8
Read

wthai8

by Jaturont Thanapura

E-magazine www. e-magazine. infoIssue08August2011 ธนันท์ อุนรัตน์ นายกป้ายแดงคนที่ 28 ของประเทศไทย คอมพิวเตอร์ (Tablet) หนึ่งในนโยบายเร่งด่วน ที่จะเริ่มดำาเนิการ ในปีแรกของรัฐบาล คือ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต (Tablet) ให้โรงเรียนนำาร่อง ปีการศึกษา... More

Read the publication