میگرن
Read

میگرن

by honey craft

‫میگرن‬ ‫ی‬‌ ‫بیمار‬ ‫شرح‬ ) ‫میگرن‬Migraine‫و‬ ‫شود‬‫ش‬‫یش‬‌ ‫م‬ ‫شخص‬‫ش‬‫مش‬ ‫شخت‬‫ش‬‫س‬ ‫و‬ ‫شداوم‬‫ش‬‫م‬ ‫شردردهای‬‫ش‬‫س‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیماری‬ ( ‫ع‬‌ ‫نو‬ ‫ک‬‌ ‫ی‬ ‫با‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ . ‫است‬ ‫همراه‬ ‫استفراغ‬ ‫و‬ ‫مغزی‬ ‫خون‬ ‫جریان‬ ‫در‬... More

Read the publication