БИБ: библиотечно-информационный бюллетень N 25 / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка
Read

БИБ: библиотечно-информационный бюллетень N 25 / Мурм. гос. обл. универс. науч. б-ка

by Ольга Панченко

áèáëèîòå÷íîèíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü ¹ 25ÁÈÁ: ÌÓÐÌÀÍÑÊÀß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÎÁËÀÑÒÍÀß ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÀß ÍÀÓ×ÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ Ìóðìàíñê - 2012 Â Í Î Ì Å Ð Å: ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ - “Âîçüìè áèáëèîòå÷íûé âåñ” - àêöèÿ ïðîâåäåííàÿ îòäåëîì ãîðîäñêîãî àáîíåìåíòà... More

Read the publication