441
Read

441

by baxtawar ganj

‫َي‬‫ل‬‫هتو‬ ‫بشووتىتوة‬ ‫فزاكسيؤوي‬ ‫دةداث‬ ‫موخليس‬ ‫حاجي‬ ‫ئاسادكزوي‬ ‫ْاَيل‬ ‫ئاسو‬ ‫ْوى‬ ‫دوهو‬‫ي‬‫تووْوتؤتوك‬ ‫َةبةستى‬ ‫بة‬ ‫سو‬ ‫ي‬ ٕ‫ثةيوونْوتيوةنواْويوا‬ ‫ي‬ ‫بووةيؤ‬ ‫ووة‬ ‫شووة‬5/7/2011 ّ. ‫بوةي‬ ‫ي‬ ‫عوةبوتؤيويوةريوة‬ ‫ستيل‬ ‫بوة‬ ‫ئيسالَو‬... More

Read the publication