Entrevista Gna. Teresa.
Read

Entrevista Gna. Teresa.

by Judith Tarragó

“““AAAPPPRRREEENNNDDDÍÍÍ AAA VVVAAALLLOOORRRAAARRR AAA LLLAAASSS PPPEEERRRSSSOOONNNAAASSS PPPOOORRR LLLOOO QQQUUUEEE SSSOOONNN YYY NNNOOO PPPOOORRR LLLOOO QQQUUUEEE TTTIIIEEENNNEEENNN””” Usted estuvo mucho tiempo en Abidjan… Las hermanas vivían en el mismo... More

Read the publication