གཡག་རྒོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུང་། (1) G.yag rgod ye shes kyis gsungs pa'i byis pa'i 'phrod bsten sgrung (1) [Wild-yak-Ye shes Tells Sanitation Stories for Children (1)]
Read

གཡག་རྒོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུང་། (1) G.yag rgod ye shes kyis gsungs pa'i byis pa'i 'phrod bsten sgrung (1) [Wild-yak-Ye shes Tells Sanitation Stories for Children (1)]

by Booksin Tibetan

གཡག་རྒོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུང་། (1) Sman pa re chel phin ni ger (Rachel Pinniger). 2002. G.yag rgod ye shes kyis gsungs pa'i byis pa'i 'phrod bsten sgrung (1) [Wild-yak-Ye shes Tells Sanitation Stories for Children (1)].... More

Read the publication