གཡག་རྒོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུང་། (3) G.yag rgod ye shes kyis gsungs pa'i byis pa'i 'phrod bsten sgrung [Wild-yak-Ye shes Tells Sanitation Stories for Children (3)]
Read

གཡག་རྒོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུང་། (3) G.yag rgod ye shes kyis gsungs pa'i byis pa'i 'phrod bsten sgrung [Wild-yak-Ye shes Tells Sanitation Stories for Children (3)]

by Booksin Tibetan

གཡག་རྒོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་གསུངས་པའི་བྱིས་པའི་འཕྲོད་བསྟེན་སྒྲུང་། (3) Sman pa re chel phin ni ger. 2010. G.yag rgod ye shes kyis gsungs pa'i byis pa'i 'phrod bsten sgrung [Wild-yak-Ye shes Tells Sanitation Stories for Children (3)]. Lhasa: Bod ljongs mi rigs... More

Read the publication