Mail_No.58
Read

Mail_No.58

by beroo sam

† ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫إ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫درس‬ ‫ت‬٢٦٢٠٠٦‫داوود‬ )‫س‬ ‫ر‬ ‫آ‬ ‫أه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬‫ح‬ ‫إ‬٩:٨-١٠:٦( *"‫وا‬‫در‬‫أ‬‫ن‬‫آ‬‫آ‬‫ا‬‫و‬‫آ‬‫إ‬‫آ‬‫ء‬‫آ‬‫آ‬‫ء‬‫دادون‬‫آ‬) "‫آ‬٩:٨(... More

Read the publication