Mail_No.76
Read

Mail_No.76

by beroo sam

† ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫إ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫درس‬ ‫ت‬٣٠٢٠٠٧‫داود‬ )‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬٩:١٤-١٠:٩( *". . . . ‫دم‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬‫وح‬‫أ‬‫ز‬‫م‬‫آ‬‫أ‬‫ل‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬)"٩:١٤( -‫ر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ا‬... More

Read the publication