Mail_No.53
Read

Mail_No.53

by beroo sam

† ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫إ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫درس‬ ‫ت‬٢٢‫أ‬٢٠٠٦‫داوود‬ )‫س‬ ‫ر‬ ‫آ‬ ‫أه‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬٦:٣-١١( *‫آ‬ ‫أ‬ ‫ء‬ ‫آ‬‫ا‬ ‫ام‬‫آ‬ ،:، ‫ا‬‫ورات‬،‫ت‬")٢‫آ‬٦:٤( -‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ات‬‫ا‬... More

Read the publication