Mail_No.84
Read

Mail_No.84

by beroo sam

† ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫إ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫درس‬ ‫ت‬٧٢‫رس‬٢٠٠٧‫داود‬ )‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ر‬١٢:١٧-١٣:٣( " *‫ن‬‫إ‬‫أ‬‫ذ‬‫أ‬‫راد‬‫أ‬‫ن‬‫ث‬‫آ‬ ‫ا‬‫ر‬‫إ‬‫ذ‬‫إ‬‫ع‬")١٢:١٧( -‫ا‬ ‫ات‬ ‫و‬ ‫إ‬ ‫أو‬ ‫و‬ ‫و‬... More

Read the publication