Mail_No.89
Read

Mail_No.89

by beroo sam

† ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ـ‬ ‫إ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫را‬ ‫ـ‬ ‫ء‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫درس‬ ‫ت‬٨٢٠٠٧‫داود‬ )‫إ‬٢:١–٢٠( " *‫و‬‫إ‬‫ذ‬‫روا‬‫أ‬‫ن‬‫ا‬‫ا‬‫أ‬‫ا‬‫ا‬ ‫آ‬‫ا‬‫ن‬ ‫آ‬‫و‬‫ا‬ ‫د‬‫ا‬‫ي‬ ‫ا‬‫ن‬ ‫آ‬‫ج‬ ‫ا‬ ) "٢:٤( -"‫ا‬ ‫ا‬"‫ت‬ ‫ك‬ ‫ه‬... More

Read the publication