ΦΥΛΛΟ 227
Read

ΦΥΛΛΟ 227

by admin

∞fi ÙËÓ ∆Ú›ÙË ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 24 ª·˝Ô˘, 68 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ı· ͯ˘ıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ì fiÏ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. AÚÈıÌ.... More

Read the publication