Hymns of Devi - Sanskrit - English - Tamil
Read

Hymns of Devi - Sanskrit - English - Tamil

by ksuresh6060

‚ §¾Å£ Á¡†¡òÁ¢Âõ‚ §¾Å£ Á¡†¡òÁ¢Âõ‚ §¾Å£ Á¡†¡òÁ¢Âõ‚ §¾Å£ Á¡†¡òÁ¢Âõ Chapter 12: The greatness of the story of Devi. ÀýÉ¢Ãñ¼¡ÅÐ «ò¾¢Â¡ÂõÀýÉ¢Ãñ¼¡ÅÐ «ò¾¢Â¡ÂõÀýÉ¢Ãñ¼¡ÅÐ «ò¾¢Â¡ÂõÀýÉ¢Ãñ¼¡ÅÐ «ò¾¢Â¡Âõ ---- ÀÄ ŠÐ¾¢ÀÄ ŠÐ¾¢ÀÄ ŠÐ¾¢ÀÄ ŠÐ¾¢ Devyuvacha: Ebhi sthavai scha... More

Read the publication