La Tribuna de Torremolinos nº 12
Read

La Tribuna de Torremolinos nº 12

by latribunadetorremolinos

‘‘LLaa TTrriibbuunnaa’’ ppuubblliiccaa hhooyy uunn ssuupplleemmeennttoo eessppeecciiaall ddee llaa aammpplliiaacciióónn ddee llaa EEDDAARR ddee GGuuaaddaallmmaannssaa El alcalde amenaza a la Junta con expropiar el colegio Benyamina Un decreto de Alcaldía... More

Read the publication