Brenna
Read

Brenna

by adis045

Brenna po³o¿ona jest ona w dolinie rzeki Brennicy, a w jej sk³ad wchodz¹ trzy wsie posiadaj¹ce d³ug¹ historiê: Brenna, Górki Wielkie i Górki Ma³e. Górki Wielkie zosta³y wymienione w spisie miejscowoœci Ksiêstwa Cieszyñskiego ju¿ w 1305 roku. Wieœ od... More

Read the publication