نقش و موقعیت کومه له در جنبش کردستان
Read

نقش و موقعیت کومه له در جنبش کردستان

by Salar.Pashai

1 ‫ﮐﻮﻣﻪ‬ ‫ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ‬ ‫و‬ ‫ﻧﻘﺶ‬ ‫ﮐﺮدﺳﺘﺎن‬ ‫ﺟﻨﺒﺶ‬ ‫در‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫ﻣﮫﺘﺪی‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ‬ ‫دوم‬ ‫وﯾﺮاﺳﺖ‬ ‫دوم‬ ‫ﭼﺎپ‬ ‫ﺑﺮاي‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﻣﻲ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫آن‬ ‫دوم‬ ‫ﭼﺎپ‬ ‫اﻛﻨﻮن‬ ‫ﻛﻪ‬ ،‫ﺣﺎﺿﺮ‬ ‫ﻧﻮﺷﺘﻪ‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ﻗﺒﻞ‬ ‫ﺳﺎل‬ ‫ﻫﺸﺖ‬ ‫از‬ ‫ﺑﻴﺶ‬ ،‫ﺷﻮد‬ ‫ﺷﺪ‬... More

Read the publication