subat2008
Read

subat2008

by firat

‹çindekiler 2 Çorapland / fiubat-Mart 2008 44 De¤iflmeyen tek fley de¤iflim 1155 Uzakdo¤u ürünlerine damping soruflturmas› 1166 Türk Tekstil Fuar› New York’ta 88 BMD’nin yeni baflkan›; Ekrem Akyi¤it 66 Yabanc› kültürlerle çal›flmak 2222 Reklam yapmaya de¤er mi ?... More

Read the publication