kasim2007
Read

kasim2007

by firat

Aktüel 7 Çorapland / Kas›m-Aral›k 2007 G enel ihracat›n yar›s›n›n yap›ld›¤› Dahilde ‹flleme Rejimi (D‹R) kapsam›nda, bu y›l›n Ocak-Eylül döneminde, 35,3 milyar dolarl›k ihracat taahhüdü verilen 3 bin 936 Dahilde ‹flleme ‹zin Belgesi (D‹‹B) düzenlendi. Buna... More

Read the publication