part4
Read

part4

by DimonXXXL

89 pro aere Част 4. Биогаз 4. 1. Âúâåäåíèå 90 4. 2. Ñóðîâèííà áàçà çà ïðîèçâîäñòâî íà áèîãàç 91 4. 3. Íÿêîè ïðîáëåìè, ñâúðçàíè ñ áèîìàñàòà 93 4. 4. Áèîõèìè÷íè è ìèêðîáèàëíè ïðîöåñè, ïðîòè÷àùè â áèîìàñàòà 94 4. 5. Ôàêòîðè íà ìåòàíîãåíåçàòà 95 4. 6.... More

Read the publication