Permettre aux pays du Sud de financer leur développement - Doha 2008
Read

Permettre aux pays du Sud de financer leur développement - Doha 2008

by r.monabay

CCOONNFFEERREENNCCEE DDEE SSUUIIVVII SSUURR LLEE FFIINNAANNCCEEMMEENNTT DDUU DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT DDOOHHAA ((QQAATTAARR)),, 2299 NNOOVVEEMMBBRREE –– 22 DDEECCEEMMBBRREE 22000088 Contacts : Jean Merckaert j. merckaert@ccfd. asso. fr 01 44 82 81 23... More

Read the publication