Letras Salvajes 7
Read

Letras Salvajes 7

by amartinez_marquez

LLEE RRAASS SSAALLVVAAJJEESS RReevviissttaa ddee LLiitteerraattuurraa,, AArrttee yy PPeennssaammiieennttoo ddee aallttaa vveelloocciiddaadd EEddiittoorr:: AAllbbeerrttoo MMaarrttíínneezz--MMáárrqquueezz NNuueevvaa ééppooccaa,, nnúúmmeerroo 77... More

Read the publication