Letras Salvajes # 12. Numero tematico: LO QUEER
Read

Letras Salvajes # 12. Numero tematico: LO QUEER

by amartinez_marquez

LLEE RRAASS SSAALLVVAAJJEESS RReevviissttaa ddee LLiitteerraattuurraa,, AArrttee yy PPeennssaammiieennttoo ddee aallttaa vveelloocciiddaadd EEddiittoorr:: AAllbbeerrttoo MMaarrttíínneezz--MMáárrqquueezz NNuueevvaa ééppooccaa,, nnúúmmeerroo 1122::... More

Read the publication