Letras Salvajes #6
Read

Letras Salvajes #6

by amartinez_marquez

LLEE RRAASS SSAALLVVAAJJEESS RReevviissttaa ddee LLiitteerraattuurraa,, AArrttee yy PPeennssaammiieennttoo ddee aallttaa vveelloocciiddaadd EEddiittoorr:: AAllbbeerrttoo MMaarrttíínneezz--MMáárrqquueezz NNuueevvaa ééppooccaa,, nnúúmmeerrooss 66... More

Read the publication