Numéro 15, 2010, Später Heidegger, Julien Peronnet “Gadamer, Heidegger et l'oeuvre d'art”
Read

Numéro 15, 2010, Später Heidegger, Julien Peronnet “Gadamer, Heidegger et l'oeuvre d'art”

by vovph

KKLLĒĒSSIISS –– RREEVVUUEE PPHHIILLOOSSOOPPHHIIQQUUEE :: SSPPÄÄTTEERR HHEEIIDDEEGGGGEERR// 22001100 == 1155 © Julien Peronnet – « Gadamer, Heidegger et l’œuvre d’art » 54 GADAMER, HEIDEGGER ET L’ŒUVRE D’ART Julien Peronnet (Université Paul... More

Read the publication