La Brique numéro 14
Read

La Brique numéro 14

by simmel12

TOYOTA : PPiiqquueettss ddee ggrrèèvvee àà ll’’uussiinnee dd’’OOnnnnaaiinngg DENAIN : 11997799,, lleess oouuvvrriieerrss ssee rréévvoolltteenntt UNIVERSITÉS : FFaaccss bblloo-qquuééeess,, llee pprriivvéé iirraa vvooiirr aaiilllleeuurrss

Read the publication