test
Read

test

by whatleynick

Đề cương tiếng anh 1. Tenses: a. The simple present tense(Thì hiện tại đơn): *Structures: Ngôi / Thể KĐ PĐ NV I/You/ We/They S + V(inf) + O am/ are S + don’t + V(inf) + O +)Yes/ No Do + S + V + O? +)WH_ WH_ + do + S + V + O? He/She/It S + V(s. es) + O is... More

Read the publication