ساڵیادی دامه‌زراندی ئینته‌رنێت
Read

ساڵیادی دامه‌زراندی ئینته‌رنێت

by sarkawt_v

‫‌ت‬َ‫‌کاری‌باب‬ٍ‫ئاهاد‬ ‌‫‌لی‬َ‫‌ّال‌ع‬َُ ‫ساڵ‬‫‌‌دایك‬َ‫یادی‌ل‬‌‫‌رًێتی‌جیِاًی‬َ‫‌ًت‬َ‫بًّْی‌تۆڕی‌ئ‬ ‌ ،‫‌رًێتذا‬َ‫‌ًت‬َ‫‌ًاّ‌تۆڕێ‌ئ‬َ‫‌ڕاى‌ب‬َ‫گ‬‫‌هْهاى‬َُ‌‫‌ستی‬ٍ‫‌رد‬َ‫‌ب‬َ‫‌هڕۆ‌ل‬َ‫‌‌ئ‬َ‫ک‬‌َ‫دای‬‌‫‌ّڵ‬َُ‌‌َ‫،ب‬‌‫ّ‌کۆضطی‬‫‌زاًای‬‌‫‌فیسیای‬... More

Read the publication