- Periodico Armas.es nº 23
Read

- Periodico Armas.es nº 23

by ss.ccoo.securitas.bcn

Ejemplar gratuito www. armas. es Febrero - Marzo 2010 KKiittss ddee ccoonnvveerrssiióónn qquuee ppeerrmmiitteenn ttrraannssffoorrmmaarr uunnaa ppiissttoollaa eenn uunnaa ccaarraabbiinnaa . 44 Remington Magnum Dos calibres han marcado durante años la vida... More

Read the publication