Periodico armas.es nº 22 dic/ene
Read

Periodico armas.es nº 22 dic/ene

by ss.ccoo.securitas.bcn

Ejemplar gratuito www. armas. es Diciembre 2009 - Enero 2010 VViissiittaammooss MMIILLIIPPOOLL 22000099,, llaa ffeerriiaa eeuurrooppeeaa ddeeddiiccaaddaa aa llaass ffuueerrzzaass ddeell oorrddeenn Nuevas gafas ESS ESS Crossbow 3LS es el nombre de las nuevas... More

Read the publication