ΥΨΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
Read

ΥΨΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

by Army Aviator

Απρ 2010 ΥΨΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Γράφει ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ [DENSITY ALTITUDE] [ Τν ύςνο ππθλόηεηαο έρεη κηα ζεκαληηθή (θαη αλαπόθεπθηε) επηξξνή ζηελ απόδνζε ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ησλ θηλεηήξσλ, γηα απηό ν θάζε ρεηξηζηήο πξέπεη λα θαηαλνήζεη κε θάζε... More

Read the publication