ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ
Read

ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑ

by Army Aviator

2011 Drag Από το FAA-H-8083-21 Απόδοςη ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ ΟΠΙΣΘΕΛΚΟΥΣΑΔίλαη αιήζεηα όηη ην βηβιίν ηεο Θεσξίαο πηήζεο αλ ην αλνίμνπκε (όζνη αθόκε ην έρνπκε), ζα δνύκε ζεκεηώζεηο από ηόηε πνπ πεξλνύζακε ην βαζηθό. Γώζακε εμεηάζεηο θαη αθνύ πεξάζακε, ην βηβιίν... More

Read the publication